Методичні матеріали

Навчальні посібники, монографії, підручники

 1. Організація та методика аудиту. Навч. посібник / Під ред. проф. Немченко В.В. – Одеса.: Друк, 2003. – 288 с. (з грифом МОН).
 2. Організація і методика податкових перевірок. Навч. посібник О.П. Чернявський, В.В. Немченко. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 288 с. (з грифом МОН).
 3. Немченко В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту. За ред. проф. Немченка В.В. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с. (з грифом МОН).
 4. Лайко, О.І. Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу: моногр. / О.І. Лайко. – О.: ІПРЕЕД НАН України, 2009. – 433 с.
 5. Немченко В.В. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навч.посібник / Немченко В.В., Куценко І.С., Хомутенко В.П.- К., 2009. – Центр учбової літератури. – 474 с. (з грифом МОН).
 6. Економічний аналіз (практикум): Навчальний посібник. Антонюк О.П., Ступницька Т.М., Купріна Н.М., Подгорна І.Є. “Маг­нолія 2006“ Львів. 2010. – 320 с. (з грифом МОН)
 7. Кредитна кооперація України: сучасний стан та перспективи розбудови: монографія / За ред. Немченка В. В. та Хомутенка В. П. та ін. – Одеса, Друк. Південь, 2010. – 348 с.
 8. Аудит в Україні (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту): підруч. / [В.А.Кононенко, Л.В.Іванченкова, Л.Б.Скляр, Г.О.Ткачук та ін.]; за ред. В.В.Немченко [та ін.]; рец. Д.Ф.Харківський. – К.: Центр учб. л-ри, 2012. – 536 с.
 9. Економічний аналіз (практикум): Навчальний посібник. Антонюк О.П., Ступницька Т.М., Купріна Н.М., Подгорна І.Є. “Магнолія 2006“ Львів. 2012. – 326 с. – 2-ге вид. перероб. та допов.
 10. Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості України: аналіз і синтез методів / Монографія. За ред. проф. В.В. Немченка. – Одеса, 2013.
 11. Теплонансосна енергетика в екологізації паливно-енергетичного комплексу України: перспективи розвитку та механізм управління: Монографія / Громова О.М., Гетьман О.Л., Маркова Т.Д. – Одеса, ІПРЕЕД НАН України, 2013. – 195 с.

Конспекти лекцій 

 1. Конспект лекцій з курсу “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студ. проф. напрямів 7.050106 і 8.050106 ден. та заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Г.О. Ткачук. – О.: ОНАХТ, 2009. – 87 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 2. Конспект лекцій з курсу “Фінансовий аналіз” для студ. проф. напрямів 7.050106 і 8.050106 ден. та заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Л.Т. Звягінцева. – О.: ОНАХТ, 2009. – 90 с. –1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 3. Конспект лекцій з курсу “Бухгалтерський облік“ (частина 1) для студентів напряму підготовки 7.050107 / Укл. Немченко В.В., Скляр Л.Б. – Одеса, 2010. – 88 с.
 4. Конспект лекцій з курсу “Економічний аналіз“ для студентів напряму підготовки 6.030509 / Укл. О.П. Антонюк. – Одеса, 2011. – 96 с.
 5. Конспект лекцій з курсу “Статистика“ / Укл. О.П. Антонюк. – Одеса. 2012. – 77 с.
 6. Конспект лекцій з дисципліни “Статистика“ для студентів напряму підготовки 6.030510 “Товарознавство і торговельне підприємництво“ / Укл. О.П. Ощепков. – Одеса: ОНАХТ, 2012. – 33 с.
 7. Конспект лекцій з курсу “Аудит“ для студентів напряму підготовки 6.030509 / Укл. Тімінський А.Г. – Одеса, 2012. – 80 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 8. Конспект лекцій з курсу “Бухгалтерський облік“ для студентів напряму підготовки 6.030509 / Укл. Іванченкова Л.В. – Одеса, 2012.
 9. Конспект лекцій з курсу “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студ. проф. напрямів 6.030509 “Облік і аудит“ денної та заочної. форм навчання [Електронний ресурс] / Укл. Г.О. Ткачук. – О.: ОНАХТ, 2013. – 80 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 

Методичні вказівки до виконання курсових робіт

 1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу ”Фінансовий облік” для студ. проф. напряму 6.030509 ден. та заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. І.Є. Подгорна, Т.М. Ступницька, К.О. Васьковська, К.С. Дойчева. – Одеса: ОНАХТ, 2009. – 67 с. –1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу ”Організація і методика економічного аналізу” для студ. проф. напряму 6.030509 ден. та заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / Укл. Антонюк О.П., Купріна Н.М., Ступницька Т.М., Іванченкова Л.В. – Одеса: ОНАХТ, 2011. – 40 с.
 3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу ”Внутрішньогосподарський контроль” для студ. проф. напряму 6.030509 ден. та заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / Укл. Іванченкова Л.В., Ткачук Г.О. – Одеса: ОНАХТ, 2012. – 23 с.
 4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу ”Основи бухгалтерського обліку” для студ. проф. напряму 6.050202 денної форми навчання / Укл. Немченко В.В., Мельник Ю.М. – Одеса: ОНАХТ, 2012. – 25 с.
 5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Звітність підприємства” для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901  “Облік і аудит”денної та заочної форм навчання / Укл. Ткачук Г.О. – Одеса: ОНАХТ, 2013. – 57 с.

 

Методичні вказівки з вивчення навчальних дисциплін

 1. Методичні вказівки з курсу “Фінансовий облік 1“ та контрольні роботи для студ. напряму підготовки 6.030509 заочної форми навчання / Укл. Немченко В.В., Скляр Л.Б. – Одеса, ОНАХТ, 2011. – 24 с.
 2. Методичні вказівки з курсу “Фінансовий облік 2“ та контрольні роботи для студ. напряму підготовки 6.030509 заочної форми навчання / Укл. Немченко В.В., Скляр Л.Б. – Одеса, ОНАХТ, 2012. – 33 с.
 3. Методичні вказівки до вивчення курсу “Теорія економічного аналізу“ та контрольні за­вдання для студентів напряму підготовки бакалаврів, спеціальності 6.050601 Менеджмент заочної форми навчання / Укл. О.П. Антонюк, І.В. Агінська – Одеса, ОНАХТ, 2012.
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Економіко-математичне моделювання”  для студ. напряму підготовки 6.030504, 6.030509 всіх форм навчання / Л.Л. Лобоцька, С.М. Дідух, В.А. Шалений. – Одеса, ОНАХТ, 2012. – 32 с.
 5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Моделі і методи при­йняття рішень в аналізі та аудиті” для студ. напряму підготовки 7.030509 всіх форм на­вчання / Л.Л.Лобоцька, Г.Б. Пчелянська, Т.В.Гололобова. – Одеса, ОНАХТ, 2012. – 32 с.
 6. Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу „Управлінські інформаційні сис­теми в аналізі та аудиті” для студ. напряму підготовки 7.030509 заочної форми навчання, ПДО / Л.Л.Лобоцька, Г.Б. Пчелянська, Т.Д. Маркова, Т.В. Гололобова. – Одеса, ОНАХТ, 2012. – 28 с.
 7. Методичні вказівки з курсу “Університетська освіта” та контрольні роботи для студ. проф. напряму 6.030509 заоч. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Купріна Н.М., Стасюкова К.В. – Одеса: ОНАХТ, 2012. – 30 с.
 8. Методичні вказівки з курсу “Управлінський облік” та контрольні роботи для студ. проф. напряму 6.030509 заоч. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Купріна Н.М. – Одеса: ОНАХТ, 2012. – 30 с.
 9. Методичні вказівки з курсу “Бухгалтерський облік та внутрішньогосподарський контроль” та контрольні роботи для студ. проф. напряму 7.05170112 заоч. форми навчання [Електронний ресурс] / Уклад. Іванченкова Л.В. – Одеса: ОНАХТ, 2012. – 30 с.
 10. Методичні вказівки з курсу “Контроль і аналіз управління фінансово-економічною безпекою” та контрольні роботи для студ. проф. напряму 7.03050901 заоч. форми навчання [Електронний ресурс] / Уклад. Іванченкова Л.В. – Одеса: ОНАХТ, 2012. – 30 с.
 11. Методичні вказівки з курсу “Облікове забезпечення управління фінансово-економічною безпекою” та контрольні роботи для студ. проф. напряму 7.03050901 заоч. форми навчання [Електронний ресурс] / Уклад. Немченко В.В., Скляр Л.Б.
 12. Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Аудит” та контрольні роботи для студентів  напряму підготовки 6.030601 заочної форми навчання [Електронний ресурс] / Уклад. Г.О. Ткачук – Одеса: ОНАХТ, 2013. – 23 с.

 

Методичні вказівки до різних видів практики

 1. Робоча програма з навчальної комп’ютерної практики для студ. проф. напряму 6.030509 ден. форми навчання / Укл. Лобоцька Л.Л.,   Пчелянська Г.Б.
 2. Робоча програма виробничої практики за фахом для студ. проф. напряму 6.030509 ден. форми навчання.
 3. Наскрізна програма практики студентів професійного напряму “Облік і аудит” денної та заочної форми навчання / Укл. В.В. Немченко, Л.В. Іванченкова, Л.Б. Скляр, Г.О. Ткачук, Н.М. Купріна , Т.М.Ступницька, Т.Д.Маркова, К.В.Стасюкова. – Одеса, ОНАХТ, 2012. – 11 с.

 

Методичні вказівки до виконання випускних та дипломних робіт 

 1. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів, які навчаються за нав­чальними планами спеціалістів за спеціальністю 7.050106 / Укл. Звягінцева Л.Т., Антонюк О.П.Ткачук Г.О. – Одеса: ОНАХТ. 2008. – 37 с.
 2. Методичні вказівки до виконання розділу “Аудит достовірності відображення господарсь­ких операцій” дипломної роботи для студентів професійного напрямку 7.050106 / Укл. В.В. Немченко, Г.О.Ткачук  – Одеса: ОНАХТ, 2009. –  40 с.
 3. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів, які навчаються за нав­чальними планами магістрів за спеціальністю 8.03050901 “Облік і аудит” денної форми навчання / Укл. Немченко В.В., Ткачук Г.О., Купріна Н.М. – Одеса: ОНАХТ, 2013.
 4. Методичні вказівки до виконання розділу “Аналіз фінансових результатів” дипломної роботи для студентів спеціальностей 7.03050901 та 8.03050901 денної та заочної форм навчання / Укл. О.П. Антонюк, Н.М.Купріна, Т.М.Ступницька – Одеса: ОНАХТ, 2013.
 5. Методичні вказівки до виконання випускних робіт для студентів напряму підготовки 6.030509  “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання / Укл. В.В. Немченко, Л.В. Іванченкова, Г.О. Ткачук, Л.Б. Скляр, Н.М. Купріна, Т.М. Ступницька. – Одесса: ОНАХТ, 2013. – 30 с.
 6. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студентами напряму підготовки 7.03050901 “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання / Укл. Немченко В.В., Ткачук Г.О., Іванченкова Л.В., Скляр Л.Б. – Одеса: ОНАХТ,  2013. – 37 с.
 7. Методичні вказівки до виконання розділу “Аудит достовірності відображення господарсь­ких операцій” дипломної роботи для студентів напрямку підготовки 7.03050901 та 8.03050901 “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання / Укл. Г.О.Ткачук  – Одеса: ОНАХТ, 2013. –  39 с.