Історія кафедри

Облік – це мова бізнесу, що більше 500 років розвивається, ускладнюється і удосконалюється. Гостра необхідність підготовки фахівців вищої категорії в області обліку і аудиту для підприємств харчової і зернопереробної промисловості, що виникла в умовах  розвитку ринкових відносин та інтеграції України у світову економічну систему, продиктувало необхідність створення в академії відповідного викладацького колективу.

Історія створення нашої кафедри починається ще з 1993 року, коли за рішенням Міністерства освіти України, за замовленням Державного комітету України по хлібопродуктам і Укрплодовощпрома в академії була почата підготовка фахівців з обліку і аудиту при кафедрі економіки промисловості.

У 1997 році одержала самостійне життя кафедра фінансів, обліку і аудиту, що очолив к.е.н., доцент Олег Петрович Антонюк.

У червні 1998 року кафедра здійснила перший випуск фахівців в області обліку і аудиту, які стали успішними і є предметом нашої гордості.

Створена кафедра здійснювала викладання в складних умовах реформування бухгалтерського обліку шляхом введення національних стандартів бухгалтерського обліку, постійної зміни законодавства України по обліковій і фінансовій діяльності підприємств, необхідності підготовки повного методичного забезпечення навчального процесу.

Особлива увага приділялася комп’ютерній підготовці майбутніх фахівців за рахунок викладання таких дисциплін, як „Інформаційні системи і технології обліку”, „Автоматизоване робоче місце бухгалтера”, „Організація інформаційних систем обліку, аналізу і аудита”, проведення навчальної практики в комп’ютерному центрі академії.

Кафедра завоювала в академії репутацію ділового, висококваліфікованого, творчого, енергійного колективу, що додає масу зусиль для якісного забезпечення підготовки фахівців як по обліку й аудитові, так і по інших спеціальностях факультету економіки, бізнесу, контролю, а також інших факультетів академії.

З 1997 року академія перейшла на дворівневу підготовку фахівців з освітньо-кваліфікаційних рівнів – «бакалавр» і „спеціаліст”. В 2000 році відбувся перший випуск бакалаврів за фахом „Облік і аудит”, випускники яких продовжили навчання в академії з метою одержання другого рівня вищого утворення – „спеціаліст”.

До 2002 року в академії працювала Вища школа зернових технологій, при якій кафедра здійснювала підготовку молодших фахівців зі спеціальності „бухгалтерський облік” для підприємств галузі хлібопродуктів.

Рішенням Вченої ради Одеської національної академії харчових технологій з 1-го вересня 2005 року кафедра одержала нову назву обліку і аудиту, що є випускаючою для спеціальності «Облік і аудит».

Сьогодні на кафедрі обліку і аудиту студенти ОНАХТ вивчають біля 50-ти дисциплін. Серед класичних предметів базової облікової освіти з’явилися дисципліни, без знання яких складно представити сучасного фахівця в області фінансів: Податковий облік, Управлінський облік, Судово-бухгалтерська експертиза, Облік у банках, Облік у бюджетній сфері, Внутрішній господарський контроль.

З 2006 року кафедра проводить трьохрівневу підготовку фахівців: відкрита магістратура за фахом „облік і аудит”.

Наші випускники є добре підготовленими фахівцями, які займають посади бухгалтерів, головних бухгалтерів, фінансових директорів підприємств харчової, зернопереробної промисловості, а також господарюючих структур інших галузей (торгівлі, транспорту, сфери послуг і т.д.). Крім того серед випускників кафедри є керівники аудиторських фірм, аудитори, ревізори, фахівці контрольно-ревізійних керувань, судово-бухгалтерських експертів, податкових інспекцій, податкової поліції, правоохоронних органів (у тому числі УБОП і СБУ), банківських установ і підприємств інфраструктури фондового ринку.

Випускники кафедри обліку і аудиту ОНАХТ активно займаються науковою діяльністю. Серед них є кандидати економічних наук, докторанти, співробітники науково-дослідних інститутів, викладачі вищих навчальних закладів і коледжів.

Кафедра бере участь у перепідготовці кадрів з одержанням другої вищої освіти за фахом „облік і аудит” на базі Інституту післядипломної освіти і перепідготовки кадрів ОНАХТ.

Викладачі кафедри – висококваліфіковані практикуючі фахівці, які на сьогоднішній день читають дисципліни обліково-аналітичного блоку не тільки студентам спеціальності „облік і аудит”, але і інших спеціальностей ОНАХТ („Економіка підприємства”, „Менеджмент організацій”, „Товароведення і експертиза в митній справі”, „Технологія харчування”, „Автоматизоване управління технологічними процесами”). Також здійснюється керівництво курсовими і дипломними роботами, ознайомлювальними, виробничими, переддипломними практиками студентів, самостійною роботою студентів.

У 2005-2007 навчальних роках кафедрою керував доктор економічних наук Володимир Євгенович Глушков.

З березня 2007 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор Валерій Вікторович Немченко.

Профессорско-преподавательский склад кафедри сьогодні представлений 20-ю співробітниками: д.е.н., професор В.В. Немченко; доценти: О.П. Антонюк, Л.В. Іванченкова, О.А. Євтушевська, Н.М. Купріна, А.П.Ощепков, Т.М. Ступницька, О.В.Тарасова, Г.О. Ткачук, Ю.М.Мельник, Л.Б.Скляр; старші викладачі: Т.Д.Маркова,  Г.Б.Пчелянська,  К.В.Стасюкова, К.А.Васьковська, К.С.Дойчева; асистенти: І.В. Канашкіна, Х.Баранюк; лаборанти – Л.М.Головаченко, Т.О. Мішина.

У різні періоди часу на кафедрі працювали: д.е.н, професори Е. А. Бельтюков, В. Є. Глушков; В. П. Зайцев, В. В. Деречин, К. В. Колузанов, Б. С. Кругляк, П. В. Осипов; доценти Л. Т. Звягінцева, В. А. Кононенко, Л. І. Горбунова, О. Л. Кирилова, Л. Л. Лобоцька, В. А. Ісайко, К. А. Россман, Н. В. Петруня, Л. И. Тарасюк, В. Ф. Пахтусова, Р. И. Вишліна, И. Е. Підгорна, Д. Н. Підгорна, Н. М. Савенко, Т. Г. Степова, Е. Г. Павленко, Л. П. Рогатіна,  Я. В. Сухий, В. В. Кірсанова; к.е.н. А. І. Лайко; асистенти: І. Агінська, Г. Арнаутов, А. Герасимчук, О. Степаненко, Г. Цехоцька, І. Куракіна, Л. С. Маврова, Ю. Медведєв, А. Герасимчук, І. Власюк, С. Латанська, Е. Масленіков, В. Малишевська, Р.Потап, Ю.Коряковцева, Н.Касьяненко; лаборанти: В.Ф.Сивакова, І.А. Соловйова, В.И.Степаненко.

Кафедра має гарні перспективи для подальшого наукового росту, що ознаменувалося захистом кандидатських дисертацій семи її співробітниками: Н. М. Купріної (квітень 2006 року), Т. М. Ступницької (квітень 2008 року), А. І. Лайко (вересень 2008 року), Л. В. Іванченкової (березень 2011 року), Г. А. Ткачук (березень 2011 року), Л. Б. Скляр (вересень 2012 року), Ю.М. Мельником (лютий 2013 року). Провідні спеціалісти кафедри здійснюють керівництво кандидатськими дисертаціями. Сьогодні в аспірантурі ОНАХТ навчаються 4 асистента кафедри обліку і аудита, 3 асистента кафедри вже закінчили аспірантуру і готуються до захисту дисертацій на одержання звання кандидата економічних наук. Викладачі кафедри в різні періоди часу були докторантами Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України: доцент Купріна Н.М. (2009-2012 роки), к.е.н. Лайко А.І. (з 2010 року і по теперішній час). В останні роки на кафедрі формується авторська наукова школа в області аудиту і аналізу „Фінансово-економічна безпека підприємств харчової промисловості України: науково-методичні проблеми обліку, аналізу і аудиту” (керівник д.е.н. В.В.Немченко). Кафедра має гарне методичне забезпечення. За останні 5 років підготовлені і опубліковані підручники, навчальні посібники, монографії, конспекти лекцій, методичні вказівки з вивчення дисциплін кафедри, проходженню навчальних практик, виконанню курсових, випускних і дипломних робіт. 2012-2013 навч. р. стали для кафедри обліку і аудиту Одеської національної академії харчових технологій знаменними: у вересні 2012 року здійснилося 15 років самостійного життя кафедри в структурі ОНАХТ; у червні 2013 року – здійснилося 15 років першому випуску фахівців з обліку і аудиту: у вересні 2013 року – 20 років першому набору студентів на спеціальність 7.030509 «Облік і аудит». Кафедра пишається своїми випускниками і співробітниками. За довгі роки роботи сформувався згуртований, дієздатний творчий колектив викладачів і методичних працівників для забезпечення якісної підготовки фахівців обліку, аудиту, анализу і контролю.

Склад кафедри